Address:

 Pahariya Road, Pandeypur, Near Union Bank, Varanasi, Uttar Pradesh 221002

Phone: 073888 52525