Address:

Central Jail Rd, Kachehari, Hamrautia, Varanasi, Uttar Pradesh 221002
 
Phone: 0542 250 0508